Skapa positiv förändring i ditt liv

En livscoach hjälper dig att se klart på ditt liv här och nu, och hur du kan få det liv du helst av allt vill leva. Genom att ställa de rätta frågorna inspirerar coachen dig att utmana tankar och beteendemönster som begränsar dig. Livscoaching ger dig struktur, fokus och energi och stärker din inre motivation till förändring och personlig utveckling. Livscoaching handlar om att nå resultat med dig i centrum.

Livscoaching tar till vara din inneboende kraft, visdom och dina tillgångar. Grundläggande är synsättet att du som klient själv vet svaren på dina livsfrågor och vad du behöver göra för att utvecklas vidare i livet. Det coachen hjälper dig med är att medvetandegöra dessa svar och att se att de förändringar du önskar och behöver är fullt möjliga. Fokus ligger på att betrakta livet och dess olika delar ur nya perspektiv; att se och bryta gamla, hindrande livsmönster och på att medvetandegöra de möjligheter och lösningar som finns.

Livscoaching är också ett mycket användbart verktyg för att sätta upp egna livsmål och skapa så kallade framtidskartor. Det kan handla om att förverkliga en dröm, ett projekt eller genomföra någon annan önskad förändring i sitt liv.

Coaching är inte terapi

Inom de flesta terapeutiska inriktningar ligger fokus på problem, ofta i det förflutna. Dessa terapier har flera förtjänster och kan vara en stor hjälp för många. Men de skiljer sig väsentligt från livscoaching. Det som utmärker coachingen är att koncentrationen ligger på den aktuella livssituationen här och nu, på förändringar samt nya perspektiv som hjälper dig att skapa den framtid du vill ha.

Livscoachingen har mycket gemensamt med det som brukar kallas kognitiv beteendepsykologi, KBT. Betecknande för denna inriktning, som också ibland kallas för ”positiv psykologi”, är att det är på tanke- och beteendemönster i livet här och nu man koncentrerar sig. Och på hur vårt tänkande påverkar och styr våra känslor och handlingar.

En annan psykologisk inriktning som influerat coachingen mycket är den så kallade existentialistiska och humanistiska psykologin. Den handlar om att hjälpa klienten att själv se vad som gör att hon eller han upplever sitt liv som meningsfullt.

Insikt genom frågor

Coaching är varken rådgivning eller vägledning. Den coachande metodiken handlar i stället  om att ställa de rätta frågorna för att komma till insikt. Utgångspunkten är att lyssna till sitt inre, sanna jag. Genom att bli medveten om när livslögner och ett så kallat falskt själv styr dig, kan du bli mer sann mot dig själv och börja leva och agera utifrån din inre livssanning, som handlar om vad du innerst inne vill och behöver, inte vad du ”borde” eller ”måste”. Att leva är inte en plikt!

Du har de bästa svaren

Livscoaching fokuserar på det du vill ha, dina mål och hur du kan nå dem.
Livscoaching utmanar begränsande övertygelser och hinder.
Livscoaching får dig att se dig själv och din verklighet ur nya perspektiv.
Livscoaching stimulerar till nya tankar.
Livscoaching hjälper dig att handla och agera mot dina mål, utifrån din inre sanning.

 Läs om upplägg och priser för livscoaching här.